Wywiad z Komendantem Powiatowym PSP w Oświęcimiu.

Światowe Dni Młodzieży 2016 już za nami. O tym jak wyglądały przygotowania oraz gotowość Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu z komendantem Piotrem Filipkiem rozmawiał Jakub Konior.

Jak wyglądały przygotowania do działań operacyjnych wynikających z przyjazdu Ojca Świętego do Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau?
– Państwowe Muzeum jest szczególnym miejscem objętym bieżącą ochroną terenu przez nasze siły i środki. Oczywiście na ten dzień podjęliśmy szczególne działania polegające na wydzieleniu sił Państwowej Straży Pożarnej, a także Ochotniczych Straży Pożarnych,które miały zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Jakiego typu czynności podjęto w związku z zabezpieczeniem wizyty Papieża Franciszka na terenie Powiatu Oświęcimskiego?
– Jako Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza jesteśmy powołani do realizacji zadań tzw. ochrony przeciwpożarowej związanej z działalnością w zakresie zwalczenia ewentualnego pożaru, zdarzeń związanych z ruchem komunikacyjnym, który w trakcie Światowych Dni Młodzieży był wzmożony. Służyliśmy także   kwalifikowaną pomocą przedmedyczną. Podsumowując realizowaliśmy zadnia, które mamy standardowo przypisane gdy na terenie Państwowego Muzeum pojawia się jakaś delegacja, która jest na wyższym poziomie zabezpieczenia niż standardowa grupa zwiedzających.

Czy wszystko przebiegało zgodnie z założeniami?
– Myślę, że jak najbardziej tak, byliśmy przygotowani na wszystkie ewentualności. Nie było też dla nas zaskoczeniem, że Ojciec Święty miał przylecieć śmigłowcem, a ostatecznie przyjechał w kolumnie samochodowej. Wizyta, która była wcześniej zaplanowana przebiegała zgodnie z założeniami. Nie odnotowaliśmy żadnych incydentów, które by odbiegały od pierwotnych założeń.
 
Zakończona wizyty Papieża Franciszka nie oznaczała jednak końca ratowniczej eskorty. Na czym więc polegały dalsze działania strażaków z JRG w Oświęcimiu?
– Z punktu widzenia obszaru Powiatu Oświęcimskiego Wizyta Ojca Świętego Franciszka to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie Światowych Dni Młodzieży. Wszystkie służby tak samo Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Światowe Dni Młodzieży będą kojarzyć z faktem, że u nas najwcześniej się rozpoczęły i najpóżniej zakończyły. Już od 20 lipca zorganizowane grupy pielgrzymów przybywały do Muzeum, rozpoczęliśmy podwyższenie gotowości operacyjnej dla wszystkich służb mundurowych. Fakt, że sam Ojciec Święty odwiedził miejsce pamięci, niewątpliwie przyczynił się do tego, że młodzież z Polski i zagranicy postanowiła przyjechać do Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau.

Jak ocenia Pan współpracę z pozostałymi służbami porządkowymi w trakcie wizyty Ojca Świętego?
– Współpracę z pozostałymi służbami zarówno z terenu powiatu jak i służbami, które wspierały działania z zewnątrz, oceniam bardzo dobrze. Odnotowujemy wysoki poziom wzajemnej kooperacji. Wspieramy oraz uzupełniamy się w zakresie swoich kompetencji tak, aby ten poziom bezpieczeństwa był zachowany. Ja tak jak zawsze do tej pory bywało oceniam współpracę bardzo wysoko. Mamy standardy wypracowane poprzez współprace nie tylko na terenie Państwowego Muzeum, ale przy bieżącej pracy na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa Powiatu Oświęcimskiego. Od lat dobre wzorce są tutaj wdrożone, kultywowane i ta współpraca układa się bardzo dobrze.

Ilu strażaków z KP PSP w Oświęcimiu czuwało nad bezpieczeństwem Papieża Franciszka?
– Ze względu na wzmożony ruch pielgrzymów na terenie powiatu, oprócz bieżącego stanu osobowego, który na co dzień dba o spokój mieszkańców w celu zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa dysponowaliśmy dodatkowymi siłami bezpieczeństwa. Podczas wizyty Ojca Świętego Franciszka swoją pomocą służyli nam również ochotnicy z terenu powiatu , zawodowcy z terenu województwa jak i kraju. Należy wspomnieć, że mieszkańcy naszego powiatu gościli pielgrzymów, którzy nocowali na naszym terenie i stąd udawali się do Muzeum Auschwitz, Brzegów oraz Krakowa.
 
Jakiego typu sprzęt ratowniczo-gaśniczy zadysponowano do zabezpieczenia wizyty głowy Kościoła?
 – Standardowy sprzęt w zakresie ochrony przeciwpożarowej czyli działań ratowniczo-gaśniczych. Jest to sprzęt specjalizujący się w działaniach ratownictwa drogowego, komunikacyjnego w zakresie działań specjalistycznych pod kątem ewentualnych skażeń chemicznych, które mogły powstać na drogach. Mieliśmy co prawda zmniejszony poziom ilości substancji niebezpiecznych, które w tym czasie były przewożone na terenie powiatu, ale trzeba było przewidzieć tego typu zagrożenie. Tak jak już wspominałem, do działań na terenie powiatu zadysponowano także sprzęt kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, którą zarówno druhowie ochotnicy jak i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wspierają Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Czy uważa Pan, że działania prewencyjne związane z wizytą Ojca Świętego w Oświęcimiu, stanowiły duże wyzwanie dla służb mundurowych, a zwłaszcza strażaków z KP PSP w Oświęcimiu?
– W przypadku Powiatu Oświęcimskiego działania nie stanowiły dużego problemu. Co roku sprawdzamy poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego. Kontrolujemy czy w obiekcie, który znajduje się pod naszym nadzorem nie ma nieprawidłowości, które mogłyby przełożyć się na stopień wystąpienia pożaru czy też innego miejscowego zagrożenia. Jeżeli występują jakiekolwiek zaniedbania mogą one powodować dużo większe prawdopodobieństwo wybuchu pożaru. Należy podkreślić tutaj wysiłek funkcjonariuszy, którzy dokonywali szeregu kontroli niezbędnych przy tego typu wydarzeniu.
Na zakończenie chciałbym zapytać, czy jako Komendant uważa Pan, że strażacy zdali ten ”niełatwy egzamin” związany z zabezpieczeniem wizyty Ojca Świętego Franciszka w grodzie nad Sołą?
–  Ostateczna opinia należy do moich przełożonych. Jednak jako główny koordynator tych działań, oraz dysponent środków ochrony przeciwpożarowej zgromadzonych na ten cel, nie mam żadnych uwag do realizacji wykonywanych działań. Szczególne słowa uznania kieruję do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy w tym okresie pełnili służbę. W tym miejscu należy podkreślić, że bardzo wysoko oceniam także zaangażowanie Ochotników z całego Powiatu Oświęcimskiego. Podejmowali oni działania w zakresie bezpieczeństwa podróżnych i pielgrzymów. Nie bacząc na to, że pracują zawodowo podjęli ten trud i mogłem na nich liczyć w tym zakresie. Ze wstępnych informacji wynika,że nasi przełożeni podzielają moje zdanie co do wysokiego poziomu bezpieczeństwa w trakcie wizyty Ojca Świętego Franciszka na terenie naszego powiatu.

Dziękuje za rozmowę
– Również dziękuje
s_news_14804