Ważne! Dotyczy zapomóg.

Szanowne koleżanki i koledzy w związku z pismem KW PSP dot. Ochrony Danych Osobowych do wniosku o zapomogę ze Świadczeń Socjalnych z Zakładowego Funduszu Socjalnego   Emerytów i Rencistów należy dołączyć podpisaną ( informacja  poniżej w zał.) informację. Bez podpisanej informacji dot. zapoznanie się z przetwarzaniem danych osobowych wniosek nie będzie rozpatrywany.