Podsumowanie działań jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z usuwaniem skutków ekstremalnych warunków atmosferycznych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2014 roku.

W bieżącym roku natura wielokrotnie zmusiła oświęcimskich strażaków do podejmowania interwencji wskutek silnego wiatru, opadów deszczu lub wyładowań atmosferycznych.

Do dnia 8 września odnotowano 255 takich interwencji. Wyjazdy te stanowią prawie 20 % wszystkich interwencji w tym okresie. Najwięcej działań prowadzono w maju (46), czerwcu (26), lipcu (55)  oraz szczególnie sierpniu – 104. Szczególnie majowe i sierpniowe opady deszczu dały się we znaki mieszkańcom powiatu. Lokalne podtopienia występowały w kilku gminach – Brzeszcze, Kęty, miasto i gmina Oświęcim.

W tych dniach padający deszcz, w szczególności na terenach położonych w górnym biegu rzek Wisła, Soła i Skawa i spowodował gwałtowne wezbranie poziomu wody oraz stworzył realne zagrożenie dla miejscowości Bielany, Oświęcim, Jawiszowice i Brzeszcze. Już w godzinach nocnych 15 maja przekroczone zostały stany ostrzegawcze lub alarmowe na głównych rzekach powiatu. Konieczne było podjęcie interwencji w Bielanach na ulicy Solnej oraz po drugiej stronie Soły w celu niedopuszczenia do zalania budynków mieszkalnych. Jednocześnie trwały działania w rejonie Brzeszcz i Jawiszowic, gdzie utworzyły się miejscowe rozlewiska. Wysoki stan Wisły spowodował spiętrzenie potoku Dankówka, a woda niebezpiecznie zbliżyła się do korony remontowego odcinka wału. Podjęto intensywne działania mające na celu podwyższenie wału, a strażaków powiatu wspomagali funkcjonariusze PSP z województwa wielkopolskiego w ramach odwodów operacyjnych PSP.

Istotne zagrożenie odnotowano w Kętach na os. Nad Sołą, gdzie Soła niebezpiecznie zbliżyła się do wału przeciwpowodziowego. Wysoki poziom wody powodował ciągłe podmywanie stromego brzegu stwarzając bezpośrednie zagrożenie uszkodzenia wału. Strażacy zabezpieczyli doraźnie koryto rzeki przy pomocy pni drzew przymocowanych drutem do drzew na brzegu. Zapobiegło to dalszej degradacji brzegu Soły.

Oprócz opadów zagrożenie potęgowały silne wiatry oraz wyładowania atmosferyczne. Strażacy podejmowali odpowiednio 73 interwencje wskutek wiatru oraz 4 w wyniku uderzenia pioruna.

Liczbę działań w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu obrazuje tabela.

 

Interwencje
LP. Powiat / gmina RAZEM
1 Brzeszcze 113
2 Chełmek 9
3 Kęty 59
4 Osiek 18
5 m. Oświęcim 15
6 Oświęcim 11
7 Polanka Wielka 5
8 Przeciszów 9
9 Zator 16
RAZEM: 255