Konkursy kalendarzowe 2019

Indywidualny konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-6 „Kartka od strażaków”

Regulamin indywidualnego konkursu plastycznego – „Kartka od strażaków” dla uczniów klas 1-6

Karta zgłoszeniowa – indywidualnego konkursu plastycznego – „Kartka od strażaków” dla uczniów klas 1-6

Indywidualny konkurs internetowy dla uczniów klas 1-5 

Regulamin indywidualnego konkursu internetowego dla uczniów klas 1-5

Karta zgłoszeniowa indywidualnego konkursu internetowego dla uczniów klas 1-5

Klasowy konkurs na scenariusz gry terenowej dla uczniów klas 4-8 i gimnazjum

Regulamin klasowego konkursu na scenariusz gry terenowej dla uczniów klas 4-8 i gimnazjów

Karta zgłoszeniowa – klasowego konkursu na scenariusz gry terenowej dla uczniów klas 4-8 i gimnazjów

Klasowy konkurs na spot filmowy „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji” dla uczniów klas 4-8 i gimnazjum

Regulamin klasowego konkursu na spot filmowy – „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji” dla uczniów klas 4-8 i gimnazjów

Karta zgłoszeniowa – klasowego konkursu na spot filmowy – „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji” dla uczniów klas 4-8 i gimnazjów

Szczegółowe informacje na stronie: Konkursy kalendarzowe 2019 KG PSP

 

Narada szkoleniowa kadry kierowniczej KP PSP oraz druhów OSP

W dniu 26 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu miała miejsce narada szkoleniowa dla

  • Komendantów Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Komendantów Gminnych ZOSP R.P.,
  • Naczelników OSP.

W naradzie szkoleniowej wzięli udział również: Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu st. bryg. Piotr Filipek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu st. kpt. Marcin Głogowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP R.P. w Oświęcimiu dh Jerzy Obstarczyk.

Podczas narady omówiono w szczególności tegoroczne wnioski i uwagi z inspekcji gotowości operacyjnej. Odniesiono się do obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Naczelników OSP w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek operacyjno-technicznych, tzw. JOT. Dodatkowo przedstawiono szereg informacji – polecenia jednostek nadrzędnych – związanych m.in. z zabezpieczeniem strażnic, kontrolą nad sprawnością i przeglądami sprzętu ratowniczego, wsparciem przez jednostki ochrony przeciwpożarowych osób potrzebujących podczas ekstramalnych opadów śniegu, sposobów postępowania podczas zdarzeń z udziałem owadów błonkoskrzydłych. Odniesiono się również do tegorocznej akcji prewencyjnej pn. ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, scharakteryzowano dotacje przyznane w bieżącym roku jednostkom OSP ze środków MSWiA oraz ksrg. Następnie głos zabrał dh Jerzy Obstarczyk, który omówił sprawy związkowe oraz odniósł się do współpracy pomiędzy PSP, a OSP na szczeblu powiatu oświęcimskiego.

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Protokół z szóstego etapu naboru (nabór III)

Protokół z szóstego etapu naboru

Załącznik nr 1 Lista kandydatów do służby po rozmowie kwalifikacyjnej