Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Czad oszukuje zmysły
Objawy obecności tlenku węgla
Pożary

XVIII Pielgrzymka Strażaków – zaproszenie

Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu st. kpt. Marcinowi Głogowskiemu

26 września w obecności m.in. Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca, Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwony Gibas, p.o. Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotra Filipka, Starosty Oświęcimskiego Marcina Niedzieli, samorządowców Powiatu Oświęcimskiego i wielu innych gości przeprowadzono uroczysty apel związany z przekazaniem obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu st. kpt. Marcinowi Głogowskiemu.

St. kpt. Marcin Głogowski 5 września został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP, zastępując pełniącego ponad 6 lat tę funkcję st. bryg. Piotra Filipka. Z dniem 01 lipca 2019 roku starszemu brygadierowi Piotrowi Filipkowi zostały powierzone obowiązki Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Pan  starszy brygadier Piotr Filipek pełni służbę w pożarnictwie od 1994 r., ostatnio  od stycznia 2013 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP.

W swojej dotychczasowej służbie zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach,  w tym na szczeblach dowódczych. Przez wiele lat pełnił m.in. funkcję Dowódcy JRG w Chrzanowie, a następnie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie, potwierdzając profesjonalizm działania, odpowiedzialność i wiedzę zawodową podczas skutecznie prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych. Cechuje Go wysoki poziom wiedzy zawodowej, duże zaangażowanie i sumienność
w wykonywaniu powierzonych zadań.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych wykazywał się stanowczością i konsekwentnym dążeniem do zamierzonych celów oraz dobrą organizacją pracy podległych komórek organizacyjnych. Jego zaangażowanie także we współpracę z jednostkami OSP przyczyniło się do podniesienia poziomu wyszkolenia strażaków ratowników OSP – co ma niewątpliwy wpływ na stan zabezpieczenia pożarowego powiatu. Starszy brygadier Piotr Filipek owocnie współpracuje z organami samorządowymi, przyczyniając się do kreowania pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej w społeczeństwie. Swoją wiedzę zawodową jako oficer pożarnictwa umiejętnie wykorzystuje kierując trudnymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi, przyczyniając się do ochrony życia i mienia społeczności lokalnej. Wspomnieć należy choćby:

 • pożar 20 – tonowej cysterny z LPG w Chrzanowie (2008 r.),
 • miejscowe zagrożenie podczas wykolejenia cysterny z etylobenzenem
  z 35 elementowego składu w Trzebini (2009 r.),
 • działania przeciwpowodziowe na terenie powiatu chrzanowskiego – jako dowódca pododdziałów w gminie Libiąż oraz w Alwerni (2010 r.),
 • pożar dachu Klasztoru Ojców Bernardynów w Alwerni (2011 r.),
 • pożar fabryki aerozoli w Chrzanowie (2011 r.),
 • pożary na terenie masywów leśnych Żarki w powiecie chrzanowskim  w 2012 r.

I coś z naszego podwórka – w powiecie oświęcimskim dowodził między innymi działaniami ratowniczo – gaśniczymi:

 • pożar instalacji na zakładzie dużego ryzyka Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu
  w 2014 roku,
 • pożar hali z magnezem, w  Oświęcimiu również w 2014 roku,
 • zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego
  w Oświęcimiu w 2016 roku,
 • pożar na terenie placu składowego tworzyw sztucznych w Oświęcimiu w 2018 roku,
 • coroczne zabezpieczenia Marszu Żywych oraz uroczystości związanych
  z wyzwoleniem obozu KL Auschwitz – Birkenau,
 • dowodzenie działaniami przeciwpowodziowymi, które często występowały na terenie naszego powiatu, a ostatnie w bieżącym roku, w maju, wysoko ocenione przez wizytujących teren powiatu m.in. – Panią wicepremier Beatę Szydło oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – generała brygadiera Leszka Suskiego.  

Dzięki Jego staraniom i wsparciu władz samorządowych szczebla powiatowego,  wojewódzkiego i centralnego udało się dokończyć budowę drogi dojazdowej oraz  budowę parkingu przy Komendzie Powiatowej PSP Oświęcimiu. Pan Komendant pozyskał środki finansowe na budowę i wyposażenie sali edukacyjnej OGNIK dla najmłodszych mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

Pan starszy kapitan Marcin Głogowski do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej wstąpił w 2002 roku, rozpoczynając naukę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Po ukończeniu szkoły w 2004 r. rozpoczął pracę w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1, zajmując kolejne stanowiska służbowe do dowódcy zastępu.

 Z dniem 1 marca 2009 r. kapitan Marcin Głogowski został przeniesiony do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, na stanowisko Specjalisty, w do sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych. Od 2009 roku pełnił nieetatową funkcję Zastępcy Dowódcy Kompanii Specjalnej Pompowej KRAK, w strukturach Małopolskiej Brygady Odwodowej, w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Z dniem 1 września 2015 r. Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu przeniósł Pana kapitana Głogowskiego do pełnienia służby w Wydziale ds. operacyjno – szkoleniowych, na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału.

Pan kapitan Głogowski wielokrotnie dowodził działaniami ratowniczo-gaśniczymi pełniąc funkcję oficera operacyjnego powiatu, zarówno na poziomie interwencyjnym jak i podczas długotrwałych akcji w sztabie komendanta powiatowego.

Z dniem 1 czerwca 2018 r. Małopolski Komendant Wojewódzki powołał starszego kapitana Marcina Głogowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Na stanowisku Zastępcy Komendanta m.in. nadzorował przygotowania
i dowodził zabezpieczeniem szczytu klimatycznego w Katowicach „COP- 24; Operacja OŚWIĘCIM, Podoperacja MIASTO”. Cykliczne nadzoruje plany zabezpieczeń uroczystości odbywających się na terenie byłego obozu KL Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu i w Brzezince.

Jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, w 2004 roku, uzyskując tytuł „technika pożarnictwa”, po kolejnych 4 latach – w roku 2008 – absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł  „inżyniera pożarnictwa”. Ponadto Pan Komendant Głogowski w 2011 roku ukończył studia na  Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej,  uzyskując tytuł „magistra”, oraz kolejno studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” w 2013 r., i studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej  w Warszawie, na kierunku „Zapobieganie Pożarom i Awariom” w 2015 r. 

             

List Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów